Wordpress job board software

Sector Delivery Manager (Work Based Learning)

  • Bridgend, Wales, United Kingdom
  • Full-Time
  • Job category:
  • Post date:25 Jul 2018
  • Job expires in: 2 days
  • Share job:

Job Description

Rheolwr Darparu Sector / Sector Delivery Manager

Dysgu yn y Gwaith / Work Based Learning

Graddfa rheolwyr 1/Management Spine 1 £39,119 y flwyddyn/per annum

Dros y pedair blynedd diwethaf mae ein cynnydd i amlygrwydd fel darparwr Dysgu Yn Y Gwaith wedi bod yn rhyfeddol, gan arwain at ein henwi yn Ddarparwr Prentisiaeth y Flwyddyn ar gyfer Cymru, yr Alban a Gogledd Iwerddon 2018.

Rydym wedi tyfu’n gyflym tra’n parhau i ddarparu canlyniadau blaenllaw yn y sector, gan ennill gwobrau cenedlaethol nodedig a derbyn y radd Ddwbl Ardderchog prin gan Estyn.  Rydym wedi datblygu partneriaethau allweddol gyda rhai o gwmniau mwyaf eu maint a mwyaf strategol bwysig y Deyrnas Unedig.

Dim ond trwy arloesi a’r ymroddiad anhygoel y mae ein staff yn rhoi i’n dysgwyr, ein cyflogwyr a’n partneriaid yn ddyddiol y mae ein cyflawniadau wedi bod yn bosib.

Rydym wedi cyflawni llawer mewn amser byr, ac mae gennym uchelgeisiau mawr i wneud mwy eto.  Rydym ar daith i fod y darparwr Dysgu Yn Y Gwaith gorau oll, ac rydym yn ehangu ein tim i’n helpu ni gyrraedd yna.

Rydym yn chwilio am arweinwyr eithriadol sydd ag awch ac awydd i fod y gorau y gallant hwy a’u timau fod.  Os yw’r datganiadau isod yn eich disgrifio chi, rydym am glywed gennych am y cyfleoedd cyffrous hyn:

Meddylfryd twf, yn chwilio am gyfleoedd, ac yn cofleidio heriau

Yn barhaus yn gwerthuso Pam ydynt yn gwneud pethau, yn ogystal a Beth i’w wneud a Sut i’w wneud

Yn rhoi profiad y dysgwyr a’r cwsmeriaid ar y blaen gyda phopeth a wnant

Yn ysbrydoli ac yn cymryd pobl eraill gyda nhw i gyflawni nodau uchelgeisiol

Yn Breuddwydio’n Fawr … Yn Cwblhau Pethau … Yn Cael Hwyl

Edrychaf ymlaen at dderbyn eich cais.

Cofion cynnes

Matt Williams, Cyfarwyddwr Dysgu Yn Y Gwaith

Pecyn Gwybodaeth Swydd

 

Over the past four years, our rise in prominence as a Work Based Learning provider has been astonishing, resulting in us being named 2018 Apprenticeship Provider of the Year for Wales, Scotland and Northern Ireland.

We have grown rapidly whilst still delivering sector leading outcomes, winning prestigious national awards and achieving the rare Double Excellent grade from Estyn.  We have developed key partnerships with some of the largest and most strategically important companies in the United Kingdom.

Our achievements have only been made possible because of the relentless innovation and dedication that our staff provide our learners, employers and partners on a daily basis.

We have achieved a lot in a short space of time, and have big ambitions to take us even further.  We are on a journey to becoming the very best provider of Work Based Learning and we are expanding our team to help us get there.

We are looking for extraordinary leaders that have a passion and desire to be the best that they and their teams can be.  If the below statements are a reflection of you, we want to hear from you about these exciting opportunities:

Has a growth mind set, seeks opportunities and embraces challenges

Continually evaluates Why they do things, as well as What to do and How to do it

Puts learner and customer experience at the forefront of everything they do

Inspires and takes others with them to achieve ambitious goals

Dreams Big …  Gets Stuff Done …  Has Fun

I look forward to receiving your application

Kind regards

Matt Williams, Director of Work Based Learning

Job Information Pack

Closing Date:- 15th August 2018

#beallthatyoucanbe

How to Apply

Please visit our website www.bridgend.ac.uk/jobs to apply online or click here

Apply for this Job

Top